Права на деца с 90% и повече намалена възможност за социална адаптация с чужда помощ

Най-голямата радост на едно семейство са децата. Когато по някаква причина някое от тях получат заболяване, причиняващо инвалидност, това е трагедия. Някои родители се отказват от грижи за тези деца, тъй като отглеждането им се струва непосилно. В тази статия ще разгледаме, какви права имат родителите на деца с с 90% и повече намалена възможност за социална адаптация с чужда помощ, които въпреки трудностите, продължават да се борят.
 
Макар че понякога държавата е като мащеха към своите поданници, тя все пак е предвидила известни компенсации за тези деца.
 
На първо място това е право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. При загубена 90% възможност за социална адаптация, това се счита за трайно увреждане, въпреки че решението на РЕЛК е за дву- или тригодишен период. Това право се дава от чл.43 (1) от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). За да можете да се възползвате от това право, трябва да подадете молба-декларация за получаване на месечни добавка по чл. 43 от ЗИХУ като правото възниква от датата на инвалидизацията на детето, до три години назад от подаване на молбата, но не по рано от 01.01.2005, защото това е датата, в която е влезъл законът в сила.
Т.е. ако вашето дете е родено през март 2000 година и чак през юни тази година (2006-та) е получило решение от РЕЛК, в което е записано, че датата на инвалидизация е март 2002 година, то означава, че има право на добавката от март 2003 година. Но тъй като законът влиза в сила от януари 2005, то значи ще получите накуп 12 вноски по 105 лева за 2005 година + 6 вноски по 112 лева за януари-юни 2006 година и по 112 лева за всеки месец от юли нататък.
Двоен размер на детските. Те се отпускат, НЕЗАВИСИМО от дохода, което означава, че приподаване на молбата, не е необходимо да се попълва декларация за дохоите на родителите.
Месечни добавки за социална интеграция. Това право възниква по силата на чл.42 от ЗИХУ. За да можете да ползвате правата по този член е необходимо да подадете молба за социална оценка в Социални грижи по местоживеене и след изготвянето на социалната оценка, да подадете молба за социална интеграция. Правото по този член се ползва от датата на подаването на молбата за социална оценка.
Безплатен превоз в градския транспорт, Ж.П. транспорт и автобусен транспорт. Молби се подават в Социални грижи по местоживеене.
 
ЗИХУ предвижда и възможност за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище (молба) и отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията (молба).
 
Това е накратко и систематизирано събрана информация. Ще се раздвам, ако имате някакви забележки или направите уточнения по темата.
{START_COUNTER}